Quyết định số 1161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 8 năm 2017 về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ.