Quyết định số 1162/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 8 năm 2017 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 – 2020.