Quyết định số 1169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 8 năm 2017 về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.