Quyết định số 1183/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.