Quyết định số 1191/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 17 tháng 11 năm 2017 về việc công bố Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.