Theo Quyết định này, tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 trên toàn quốc là 2.497 cơ sở, tăng 84 cơ sở so với danh sách năm 2016 (có 2.413 cơ sở); trong đó có 2.003 cơ sở sản suất công nghiệp, 09 cơ sở sản xuất nông nghiệp, 58 đơn vị vận tải và 427 công trình xây dựng.

 

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh có 302 cơ sở, tiếp đó là thành phố Hà Nội có 288 cơ sở, tỉnh Bình Dương 253 cơ sở, tỉnh Đồng Nai 126 cơ sở, tỉnh Quảng Ninh có 123 cơ sở...; ít nhất là tỉnh Điện Biên và tỉnh Ninh Thuận chỉ có 01 cơ sở sử dụng năng lượng trong điểm năm 2017; tỉnh Bắc Kạn năm 2016 không có cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm nhưng năm 2017 đã có 02 cơ sở. Tỉnh Bắc Giang năm 2017 có 34 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, giảm 03 cơ sở so với danh sách năm 2016 (có 37 cơ sở). 

 

Tại Quyết định số 1221/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cập nhật và trình Thủ tướng Chính  phủ ban hành danh sách cơ sở trọng điểm để công bố trước ngày 31/3 hàng năm.

 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan tại địa phương thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn và tổ chức quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn, tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Bên cạnh đó, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở, đồng thời báo cáo Tập đoàn, Tổng công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương; tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình, tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21/9/2018.

Xem chi tiết Quyết định 1221/QĐ-TTg tại đây.