Quyết định số 1265/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 8 năm 2017 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (điều chỉnh).