Quyết định số 1269/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 8 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.