Quyết định số 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 01 năm 2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 – 2018.