Quyết định số 1281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 10 năm 2018 về việc sửa đổi Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam.