Quyết định số 1285/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 10 năm 2018 về việc Phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.