Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông ngày 04 tháng 8 năm 2017 về việc quý định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.