Quyết định số 13/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06 tháng 3 năm 2018 quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.