Quyết định số 1344/2017/QĐ-KTNN của Kiểm Toán Nhà nước ngày 06 tháng 9 năm 2017 về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ công tác của các Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước.