Quyết định số 1406/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016.