Quyết định số 1421/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.