Quyết định số 1434/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 9 năm 2017 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 – 2020.