Quyết định số 1479/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 22 tháng 8 năm 2018 về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.