Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 10 năm 2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.