Quyết định số 1669/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 10 năm 2017 về việc phê duyệt “Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam”.