Quyết định số 1670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 10 năm 2017 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020.