Quyết định số 1735/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 11 năm 2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng.