Quyết định số 1759/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 23 tháng 11 năm 2017 về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.