Quyết định số 177/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ngày 29 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.