Quyết định số 1785/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 04 tháng 12 năm 2017 về kế hoạch kiểm toán năm 2018.