Quyết định số 1788/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 23 tháng 5 năm 2018 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020.