Quyết định số 1819/2017/QĐ-KTNN của Kiểm Toán Nhà nước ngày 16 tháng 11 năm 2017 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 – 2020.