Quyết định số 186/QĐ-UBQGAPEC2017 của Ủy ban Quốc gia Apec 2017 ngày 03 tháng 4 năm 2017 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2017.