Quyết định số 19/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 6 năm 2017 về việc ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế.