Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 4 năm 2018 về việc quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.