Quyết định số 1944/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 12 năm 2017 về việc đưa Hệ thống Truyền tải điện 500 kV vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.