Quyết định số 1962/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao ngày 12 tháng 7 năm 2018 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2017.