Quyết định số 198/QĐ-TTg của ngày 09 tháng 02 năm 2018 về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.