Quyết định số 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.