Quyết định số 1992/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.