Quyết định số 2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020.