Quyết định số 2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020.