Quyết định số 2018/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 09 tháng 10 năm 2017 về việc bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.