Quyết định số 2038/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.