Quyết định số 2049/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 12 tháng 6 năm 2018 về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương triển khai kết quả Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018.