Quyết định số 2073/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030.