Quyết định số 2079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia “Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam”.