Quyết định số 2089/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2017 về việc công nhận bảo vật quốc gia (Đợt 6).