Quyết định số 2161/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26 tháng 6 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.