Quyết định số 217/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 02 năm 2018 về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.