Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 5 năm 2018 về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.