Quyết định số 2265/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 28 tháng 6 năm 2018 quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2018.