Quyết định số 2283/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 11 năm 2016 về việc Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.