Quyết định số 232/QĐ-BCĐĐHG của Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 18 tháng 6 năm 2018 về thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.