Quyết định số 233/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ngày 14 tháng 4 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.